caboodle



Algemene Voorwaarden – caboodle
Definities

Caboodle: de onderneming Heroki B.V., gevestigd te Zonstraat 1 in 2860 Sint-Katelijne-waver, handelend onder de naam Caboodle, de leverancier van het Platform.
Platform: de webshop die Heroki in gebruik geeft aan en host voor de gebruiker in de gratis versie ‘Easy’, de betaalde versies ‘Premium’ en 'Ultimate' en/of alle andere door Heroki geleverde diensten.
Shopuitbater: de (rechts)persoon die de Service van Caboodle afneemt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Caboodle en de Shopuitbater op grond waarvan wij onze diensten verlenen, inclusief deze Algemene Voorwaarden en aanhangende bijlage(n).

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Caboodle sluit en alle producten en diensten die Caboodle aanbiedt. Andere algemene voorwaarden die Shopuitbater zou hanteren worden door Caboodle niet erkend, noch toegepast.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Shopuitbater en Caboodle komt tot stand nadat Shopuitbater alle gegevens in het registratieproces heeft ingevuld en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar. Als de Shopuitbater de Overeenkomst na een jaar wil beëindigen, kan tot één (1) maand vóór het einde per e-mail of post opgezegd worden. Wordt de Overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw één (1) jaar.

Indien de Shopuitbater opteert voor een productwissel zal de Overeenkomst vernieuwd worden voor de periode van één (1) jaar, die van start gaat vanaf ontvangst van de eerste betaling.

De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden indien de shopuitbater aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Caboodle niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of in strijd daarmee handelt.

De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder recht op schadevergoeding voor de Shopuitbater worden beëindigd indien de Shopuitbater in staat van faillissement is verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

Rechten en verplichtingen

Caboodle heeft het recht om de creatie van een shop te verhinderen of ongedaan te maken zonder dat zij daarvoor een reden dient op te geven.

Hoewel Caboodle er naar streeft om het Platform altijd volledig beschikbaar te stellen aan de Shopuitbater, kan zij niet garanderen dat het Platform werkelijk altijd volledig beschikbaar zal zijn. In geval van (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het platform doet Caboodle het nodige om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen, doch, kan er in sommige gevallen sprake zijn van overmacht waardoor het niet mogelijk is om het Platform (spoedig) opnieuw beschikbaar te stellen. In het geval van overmacht heeft Caboodle het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, zonder de Shopuitbater hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Caboodle tracht het Platform continu te optimaliseren en dient hiervoor regelmatig wijzigingen aan te brengen. Via de aangeboden Community kunnen Shopuitbaters mede aangeven welke wijzigingen zij wensen aan het Platform. Hoewel Caboodle in de mate van het mogelijke tracht rekening te houden met de door Shopuitbaters aangegeven wensen, is Caboodle nooit verplicht om deze wijzigingen ook daadwerkelijk door te voeren. Caboodle mag naar eigen inzicht en zonder overleg met Shopuitbater wijzigingen aanbrengen aan het Platform. Daarnaast mag Caboodle derden inschakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Caboodle mag technische maatregelen nemen ter eigen bescherming, het Platform en de toeleveranciers die betrokken zijn bij het beheer van het Platform. De Shopuitbater mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken. Caboodle informeert de Shopuitbater via de Community over de ontwikkelingen van het Platform.

Caboodle mag in het Platform en e-mails naar de Shopuitbater zijn klanten een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Caboodle.

In bepaalde gevallen is Caboodle genoodzaakt mee te kijken in de Shopuitbater zijn beheeromgeving en instellingen te wijzigen. Caboodle heeft daarom ten allen tijde toegang tot de Shopuitbater zijn beheeromgeving.

Indien de Shopuitbater zich niet houdt aan de afspraken of Caboodle het vermoeden heeft dat dit zo is, dan heeft Caboodle het recht haar verplichtingen ten opzichte van Shopuitbater op te schorten. Dit betekent dat Caboodle over mag gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van de webshop.

Rechten en verplichtingen Shopuitbater

De Shopuitbater verkrijgt met de Overeenkomst een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Service te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) webshop, gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Caboodle wil weten met wie zij zaken doet en hoe zij jou kan bereiken. Hiervoor vraagt zij enkele (persoons)gegevens. Shopuitbater is verplicht om de door Caboodle verlangde gegevens in de beheeromgeving bij 'Mijn account' naar waarheid in te vullen en actueel te houden. Voor de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Caboodle deze persoonsgegevens. Caboodle spant zich in deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden. In de Privacy Policy staat omschreven hoe Caboodle omgaat met de gegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op de Caboodle website. Daarnaast verwerkt Caboodle in opdracht van de Shopuitbater in bepaalde gevallen ook gegevens van de Shopuitbater zijn klanten. Dat is bijvoorbeeld het geval als klanten van Shopuitbater in diens webshop hun persoonsgegevens moeten invoeren, zoals bijvoorbeeld het geval is in het orderproces. Voor de verwerking van deze gegevens is Caboodle volgens de wet de ‘verwerker’ en is de Shopuitbater de ‘verantwoordelijke’. Zie sectie 'Verwerking persoonsgegevens in opdracht van de Shopuitbater' voor verdere toelichting hieromtrent.

De Shopuitbater is zelf verantwoordelijk voor het uitbaten van de webshop. Caboodle wil wel dat de Shopuitbater zich houdt aan de wet- en regelgeving en zij heeft het recht de webshop (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Dat is onder meer (maar niet uitsluitend) in geval van (een vermoeden) van: • Het aanbieden van gestolen producten; • Het aanbieden van illegale producten, zoals drugs en andere verboden middelen of diensten; • Het aanbieden van producten waarbij inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals auteursrecht, copyright of eigendomsrecht.

De Shopuitbater is zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die hij bewaart en gebruikt in zijn webshop.

Schade als gevolg van overtredingen van deze Algemene Voorwaarden kan Caboodle op de Shopuitbater verhalen.

Prijzen

Alle prijzen van de door Caboodle aangeboden diensten en producten staan vermeld in euro en zijn exclusief belastingen (zoals btw) en andere overheidsheffingen. Caboodle heeft het recht onze prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld in geval van gewijzigde tarieven van onze toeleveranciers. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen. Het is mogelijk dat de prijzen op de website een typefout bevatten. Caboodle heeft dan het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

Betalingen

Bij de overstap van het gratis product "Easy" naar één van de betalende producten "Premium" of "Ultimate", zal meteen een eerste aanbetaling dienen te gebeuren via het aangeboden online betalingsysteem. Deze eerste betaling is de maandelijkse bijdrage voor de lopende maand. Deze bijdrage wordt NIET pro-rata berekend en zal dus steeds overeenstemmen met de volledige maandelijkse abonnementsbijdrage van het gekozen product, ongeacht de dag van de maand waarop ingetekend wordt op het nieuwe product. In geval van toevoeging van een add-on voor het product "Premium", of bij de overstap van het product "Premium" naar "Ultimate", zal de maandelijkse bijdrage worden verhoogd vanaf de volgende kalendermaand. Caboodle stuurt maandelijks een factuur naar de Shopuitbater. De betaling van deze factuur zal steeds via automatisch incasso verlopen. Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt brengt Caboodle de Shopuitbater daarvan op de hoogte, waarna deze laatste nog 14 dagen de tijd heeft om het openstaande bedrag aan Caboodle te voldoen. Als de Shopuitbater niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan heeft Caboodle het recht de Shopuitbater niet langer toegang te geven tot het Platform en de webshop te blokkeren. Dit betekent dat de Shopuitbater en zijn klanten geen toegang meer hebben tot de webshop. Caboodle is niet verplicht de schade die de Shopuitbater lijdt of de kosten die hij hierdoor maakt te vergoeden. De Shopuitbater is nog wel altijd verplicht de factuur / facturen te betalen. Als de Shopuitbater niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan kan Caboodle de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten die hierdoor gemaakt worden, belast Caboodle door aan de Shopuitbater. Bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluit Caboodle zich aan bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Voor alle online betalingen die op het platform van Caboodle worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van het betalingsplatform van Mollie B.V.. Zodra de Shopuitbater een betaling aan Caboodle uitvoert, of wanneer een eindklant een aankoop doet in een webshop en er is een Mollie account gelinkt aan de webshop, wordt de online betalingsdienst van Mollie B.V. aangeroepen. De verdere afhandeling van de betaling gebeurt en wordt beveiligd door Mollie B.V.. Caboodle kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zouden optreden in dit betalingsproces. Caboodle verwijst hiervoor naar de Algemene Voorwaarden van Mollie B.V..
Indien de Shopuitbater zijn klanten wil aanbieden om online betalingen uit te kunnen voeren, kan hij via de beheeromgeving een account aanmaken bij Mollie B.V.. Deze account wordt automatisch gekoppeld aan de Caboodle webshop. De Shopuitbater kan zelf instellen welke online betalingssystemen hij wenst aan te bieden aan zijn klanten. De betalingen zullen per transactie aangerekend worden door Mollie. Het tarief is afhankelijk van het gekozen betalingssysteem. De facturatie van voornoemde transactiekosten gebeurt door Mollie B.V. rechtstreeks aan de Shopuitbater. Caboodle is geen partij in de overeenkomst tussen de Shopuitbater en Mollie B.V..

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Shopuitbater verkrijgt alleen het recht gebruik te mogen maken van het platform. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit het platform komen aan Caboodle toe. Inbreuk hierop, bijvoorbeeld door dit platform of delen daarvan te kopiëren en/of te wijzigen, is niet toegestaan.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op de programmatuur en de grafische vormgeving behoort steeds en uitsluitend toe aan Caboodle.

De shopuitbater staat in voor en garandeert over alle rechten te beschikken om het aan Caboodle aangeleverde materiaal te mogen gebruiken, en zal Caboodle integraal vrijwaren ingeval van aanspraken van derden.

De shopuitbater zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Caboodle te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De shopuitbater zal Caboodle onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Caboodle waarvan hij kennisneemt.

De eigendom van de bron bestanden van een door Caboodle ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van Caboodle en zal niet worden aangeleverd. Deze broncode mag door de shopuitbater niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden. De shopuitbater mag de broncode ook niet onthullen of doorgeven.

Aansprakelijkheid

Caboodle is jegens de Shopuitbater slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die de Shopuitbater heeft moeten maken om Caboodle's prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed indien de Overeenkomst werd ontbonden; de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Shopuitbater aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Caboodle is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of schade die de Shopuitbater lijdt, doordat hij niet (ongestoord) gebruik kan maken van het Platform. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt veroorzaakt door een storing (bij derden) of doordat Caboodle de Shopuitbater geen toegang geeft tot het Platform, bijvoorbeeld omdat Caboodle het vermoeden heeft dat de Shopuitbater de Overeenkomst niet nakomt. Ook is Caboodle niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 4.2. In ieder geval is Caboodle niet aansprakelijk voor de door de Shopuitbater misgelopen verkopen. Het is aan te raden om zelf een extra verzekering af te sluiten voor deze gevallen.

Caboodle werkt samen met partners en externe partijen die een koppeling of integratie hebben met het Platform. Deze partijen zijn niet werkzaam voor of bij Caboodle. Caboodle is niet aansprakelijk voor schade die de Shopuitbater lijdt door het gebruik van diensten van deze partners of externe partijen. Caboodle doet er alles aan om jouw gegevens veilig te stellen, maar kan deze veiligheid niet garanderen. Caboodle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van gegevens die zijn verzameld of gecreëerd door het gebruik van het Platform.

De totale aansprakelijkheid van Caboodle wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Shopuitbater in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan Caboodle heeft betaald (exclusief btw), voor het deel van de Overeenkomst dat aanleiding gaf tot deze schade. Hierbij geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Caboodle wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Shopuitbater Caboodle onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Caboodle ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Caboodle in staat is adequaat te reageren. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van dit artikel komt te vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzettelijk handelen door, of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Caboodle.

Derden

Caboodle is geen partij bij de overeenkomsten die de Shopuitbater sluit met de klanten die wat kopen in zijn webwinkel. De Shopuitbater is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving die een rol speelt bij de verkoop aan consumenten en elektronische handel in het algemeen. Dit betekent ook dat een derde Caboodle niet kan aanspreken met betrekking tot de door de Shopuitbater aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.

Caboodle is nooit aansprakelijk en is nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product in) de webshop. Indien Caboodle door derden wordt aangesproken voor een kwestie waarvoor de Shopuitbater verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, dan is de Shopuitbater verplicht Caboodle te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat de Shopuitbater Caboodle bijstaat (in een procedure) tegen deze derden en alle schade vergoedt die Caboodle hierdoor lijdt. Caboodle zal de Shopuitbater zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. De Shopuitbater zal deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet Caboodle maar de Shopuitbater verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Eventuele kosten die dit met zich meebrengt voor Caboodle zullen volledig aan de Shopuitbater doorbelast worden.

Indien de Shopuitbater in zijn webshop online betalingsmiddelen wenst aan te bieden, zal hij een overeenkomst moeten afsluiten met de betalingsprovider Mollie B.V.. Caboodle biedt via haar platform enkel de mogelijkheid om een account bij Mollie B.V. te creëren en deze te koppelen aan de webshop. De Shopuitbater zal echter zelf een overeenkomst moeten sluiten met Mollie B.V. om gebruik te kunnen maken van voornoemde account. Caboodle is geen partij bij deze overeenkomst. De Shopuitbater is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het afsluiten van deze overeenkomst en het nakomen van de afspraken die hiermee worden vastgelegd tussen de Shopuitbater en Mollie B.V..

Verwerking persoonsgegevens in opdracht van de Shopuitbater

Caboodle ("Verwerker") verbindt zich onder de voorwaarden uit deze bijlage in opdracht van de Shopuitbater ("Opdrachtgever") persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het bepaalde in deze Bijlage en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Verwerker verwerkt de door of via de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Opdrachtgever en enkel volgens redelijke schriftelijke instructies van de Opdrachtgever, voor zover deze niet reeds in deze bijlage zijn genoemd.

De Verwerker zal alle persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Zij zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. De Verwerker staat er niet voor in dat die maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zullen zijn. De Verwerker zal de gegevens voorts strikt geheim houden.

In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.